Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Request a refund for mobile app store purchase

If you purchased your product or subscription from your mobile app store, your refund request needs to be processed through the Apple App Store or Google Play. You will need to cancel your subscription and submit a request for a refund through the mobile app store where you purchased your product or subscription. For more information regarding app store refunds, use the links below:

More info