Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Request access to another person's GoDaddy account

If you need to help someone manage their products in a GoDaddy account, you can request delegate access from the account owner. Delegate access allows you to open and use products in the account without needing the account password.

 1. Go to your GoDaddy Delegate Access page. You might be prompted to log in.
 2. At the bottom of the Accounts I can access section, click + Request Access.
  click request access
 3. Complete these fields:
  Field What to do
  Account holder name Enter the name of the person who owns the account you want to access. This person will see the name you enter in the email notifying them of your request. You'll also continue to see this name in your list of accounts you can access.
  Account holder email Enter the account owner's email address. This doesn't have to be the email address on their GoDaddy account. You can enter any email address that the owner uses.
  Access level requested Select the access level you want. The account owner can change your access level before accepting your request.
 4. Click Request.

We'll email the owner your request. Once the request is accepted, we'll email you a final confirmation.

Related step

More info

 • Learn more about which products support delegate access.
 • Delegate access is not reciprocal - that is, if an account owner invites you to access that account, that owner does not also receive delegate access to your GoDaddy account unless you invite that owner.
 • Pending access requests can't be cancelled, but they expire automatically if they're not accepted within 48-72 hours.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.