Request access to another person's GoDaddy account

If you need to help someone manage a GoDaddy account, you can request delegate access from the account owner. Having delegate access allows you to manage the account's supported products without needing the account's password.

Note: Delegate access is not reciprocal, i.e. if an account owner gives you access to his account, he does not have access to your GoDaddy account unless you invite him.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Delegate Access.
 5. In the Accounts I can access box, click Request Access.
 6. Complete the following fields:
  Field What to do...
  Account holder name Enter the name of the person who owns the account you want to access. This person will see the name you enter in the email notifying them of your request. You'll also continue to see this name in your list of accounts you can access.
  Account holder email Enter the account owner's email address. This doesn't have to be the email address on their GoDaddy account. You can enter any email address that the owner uses.
  Access level requested Select the access level you want. This does not guarantee you will be given that level of access. The account owner can change your access level before accepting your request.
 7. Click Request.

We'll email the owner your request. Once the request is accepted, we'll email you a final confirmation.

More info

 • Pending access requests cannot be cancelled. They will expire automatically if they are not accepted within 48-72 hours.
 • Once you are given access, it's easy to log in to the owner's account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.