Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Reset a user's email password

Learn how you, a Workspace account administrator, can reset user passwords in the Workspace Control Center (including your own).

Note: This article is specific to Workspace email passwords.
Help for Office 365 passwords
Help for cPanel email passwords
Help for your GoDaddy account password
If you are not a Workspace account admin, send these instructions to the account owner so they can reset your password for you.

 1. Log in to your Workspace email account. (Need help logging in?)
 2. Click the expand icon in the row of the email address you want to change.
  Click the expand icon
 3. Click the Edit to open the Edit Account options.
  Click the edit option
 4. Enter the new password in the Change Password and in the Confirm Password fields.
  Enter and confirm new password
 5. Click Save. You may need to close the Edit Account page. You should see confirmation notices as that password update applies to other account areas such as calendar.

  Note: It can take up to 30 minutes for your new password to that effect. After 30 minutes have passed, have your user try logging into their email again.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.