Reset permalinks in WordPress

If your WordPress permalinks are broken, or your pages display a Page Not Found (404) error, you can use the steps below to reset the permalinks in WordPress.

  1. You should always backup your site before performing any troubleshooting.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Settings > Permalinks.
  4. Change the permalink structure to Plain.
  5. Click Save Changes.
  6. The URL on your website's pages should display the permalink settings you selected.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.