Reset WordPress permalinks in the database

Using custom WordPress permalinks can improve search engine optimization(SEO) and make your website's URL more attractive for searches. WordPress permalinks are the permanent URLs for your posts and pages.

If necessary you can reset WordPress permalinks to their default setting within the database.

  1. You should always backup your site before performing any troubleshooting.
  2. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).

    Note: In cPanel Hosting you must select the database for your WordPress site in the left-hand column before proceeding to the next step.

  3. Click on the wp_options table.
  4. Locate the permalink_structure entry in the option_value column.
  5. Click the Edit button.
  6. Under the option_value field for this entry, remove the text and leave it blank.
  7. Click Go.
  8. The URL on your website's pages should display the default permalink settings for WordPress.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.