Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Resetting MySQL Passwords on Linux Servers

Before resetting your MySQL password, you must access your server as the root user.

To Reset MySQL Passwords on Linux Servers

 1. To stop MySQL and restart in safe mode: At the command prompt, type the following commands and press Enter after each.
  service mysqld stop
  killall mysqld
  mysqld_safe --skip-grant-tables&
 2. To reset the admin password and permissions: At the command prompt, type the following command and press Enter.
  mysql psa -e "flush privileges; grant all privileges on *.* to 'admin'@'localhost' identified by "password""

  Note: Replace "password" with your Parallels Plesk Panel or cPanel administrative password.

 3. To stop safe mode and restart MySQL: At the command prompt, type the following commands and press Enter after each.
  killall mysqld
  service mysqld start

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.