Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Resource limits

Your cPanel hosting has a maximum amount of resources it can use. This makes sure no single account on a shared hosting server impacts other customers' experiences.

Dịch vụ lưu trữ chia sẻ

Resource Level CPU (Accessible Cores) Memory/RAM (MB) I/O (KB/s) Entry Processes (Concurrent Connections) Files (Inodes) Default Plan
Level 0 1 256 512 10 50,000 Free Trial1
Level 1 1 512 1,024 100 250.000 Economy, Deluxe
Cấp độ 2 2 1,024 1,024 125 250.000 Cốt yếu
Cấp độ 3 2 2,048 2,048 150 250.000 Available via upgrade

1 You cannot upgrade a free trial account's resource limitations. You must back up then cancel the free trial account, and then purchase and set up a new cPanel shared hosting account.

All cPanel shared hosting plans have the following limitations regardless of tier:

  • MySQL Concurrent Connections - 30 per account
  • SMTP Relays - 500/hour per account

Business hosting

If you have Business Hosting w/ cPanel, you have more resources for your websites and applications. Unlike shared hosting, resource levels in Business hosting are based on your plan tier.

Business Hosting Plan CPU (Accessible Cores) Memory/RAM (GB) Disk Space (GB)
Prime 1 1 60
Đặc biệt 2 2 120
Doanh nghiệp 2 4 240

The following resources are not restricted in cPanel Business Hosting:

  • Các quy trình nhập
  • Disk Write (I/O)
  • MySQL Concurrent Connections
  • Files (Inodes)

All cPanel business hosting plans are limited to 500 SMTP relays per hour.

Thêm thông tin

We define each of these resources and how they affect your account in

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.