Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Trợ giúp

Restart my Gen 4 VPS

If you can't reboot your Generation 4 VPS manually, you can restart it from your hosting account as follows.

Note: If you're trying to restart a Generation 4 Dedicated Server, the steps are a little different.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 VPS you want to restart, click Manage.
  3. In the upper-right corner of the page click Server Actions and then select Restart Server.

    click restart server

More info