Restoring files after backup

After your backup has completed successfully, you will be able to select between doing an auto-restore from the dashboard, or downloading your backed up files to do the restore yourself.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click on Backups.
  3. Click on the URL of the website that you want to restore a backup for.
  4. Scroll down to the desired backup date and click Restore.
  5. Click Auto Restore Files.
  6. Select the checkbox for "I agree with overwriting the files" and click Restore.
  7. If necessary, complete the same process to auto restore your database.
  8. You will receive an email once your website restore is complete.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.