Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Retrieving Parallels Plesk Panel Passwords From MySQL

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

If you have multiple users on one Parallels Plesk Panel account and need to FTP content without editing the FTP password, you can retrieve the password from MySQL.

To Retrieve a Parallels Plesk Panel Password From MySQL

  1. Log in as root in SSH.
  2. Type  mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`, and then press Enter.
  3. Type use psa;, and then press Enter.
  4. Type select * from sys_users;, and then press Enter.
  5. Type select * from accounts;, and then press Enter.
    A table displays that shows the id, type, and password for all users in Parallels Plesk Panel.

For Parallels Plesk Panel versions 10.x and above:

Use ${PRODUCT_ROOT_D}/bin/admin utility to prompt the password for user "admin":
# /usr/local/psa/bin/admin --show-password

For Parallels Plesk Panel versions up to 9.x:

The Parallels Plesk Panel admin password is stored in a hidden file on the server. Use this command to get it:
# cat /etc/psa/.psa.shadow

More info regarding this can be found in the Parallels KB:
http://kb.parallels.com/en/346

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.