Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Review your Email usage

Our VPS and Dedicated Servers have an outbound email limit of 1000 messages per day. However, you can request to increase the limit. For more information, see Requesting Additional SMTP Relays for Your Server.

There are several other reasons besides "standard email" that can cause you to reach this daily restriction. For more information, see What if I've reached my server's SMTP limit?

To Review Your Server's Email Usage

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the My Products section, select Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. Under Statistics, select Email Usage.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.