Sử dụng Trình dựng website

Đây là tóm lược những tác vụ thiết yếu trong Trình dựng website. Đây không liệt kê mỗi mục trong Trình dựng website. Thay vào đó, nó hướng dẫn bạn lần lượt từng tác vụ chính để bạn gần như có thể tự làm được.

Đối với các thao tác của Trình dựng website, hãy xem trang Trợ giúp chính của Trình dựng website. Hoặc xem các video về Trình dựng website của GoDaddy trên YouTube.

Các bước cần thiết

Dựng và chạy trang của bạn.

Tinh chỉnh trang của bạn

Làm cho trang của bạn nổi bật.

Trang có chiều sâu hơn

Đưa trang lên cấp độ mới.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?