Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sản phẩm của tôi có được đặt để tự động gia hạn không?

Nhiều sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy được đặt thành tự động gia hạn theo mặc định khi bạn mua. Đây là cách kiểm tra.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Gia hạn & thanh toán . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Danh sách sẽ hiển thị khi mỗi sản phẩm được đặt thành tự động gia hạn trong Ngày thanh toán .
    danh sách chi tiết thanh toán
    Nếu một sản phẩm không được đặt để tự động gia hạn, danh sách sẽ hiển thị ngày hủy đăng ký sản phẩm đó.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin