Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sao lưu cơ sở dữ liệu trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đây là cách sử dụng cPanel để tạo bản sao lưu thủ công cơ sở dữ liệu website của bạn trong Dịch vụ lưu trữ Linux.

Lưu ý: Chúng tôi cũng có thể tự động thực hiện việc này cho bạn với tính năng Sao lưu website .

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sao lưu, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Tập tin , nhấp Trình hướng dẫn sao lưu .
  5. Trong trang Trình hướng dẫn sao lưu cPanel, nhấp vào Sao lưu .
  6. Bên dưới Chọn Sao lưu một phần , chọn Cơ sở dữ liệu MySQL .
  7. Bên dưới Bước cuối cùng , trong danh sách Cơ sở dữ liệu, nhấp vào tên tập tin cơ sở dữ liệu. Nếu trình duyệt web của bạn nhắc bạn lưu tập tin, hãy chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin