Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Select contacts from search results

You can search for, and select contacts based on criteria from their email contact profiles, including city, state, phone number area code, zip code, and so on.

  1. At the top of the page, click the Subscribers tab.
  2. In the left pane, click All subscribers or another contact list.
  3. In the Search box, enter search criteria for your email campaign.

Tip: Type the full name of the field, followed by a colon, followed by the text you want to search for. Here are a few examples:

Contact profile field Enter in the Search box
Where the content between the brackets is the actual data you are searching for.
Zip code zip: [zip code]
Phone phone: [area code]
City name city: [Seattle]

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.