Seller Statuses

If you are the Seller of a domain in auction, the following tables are guides that offer descriptions of the status of your domain as well as the next steps you should take.

Offer/Counter Offer

Seller Status Status Description Next Step
Email Buyer for details Domain didn't move automatically to Buyer. Click the Email Buyer link to send Buyer a message Manually move domain to Buyer
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Buyer to manually transfer the domain
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Wait for Buyer to pay; contact Support if payment is not made after 5 days

Buy Now Only

Seller Status Status Description Next Step
Pending Bidder Purchase Buyer has added domain to cart, but hasn't paid yet. Wait for Buyer to pay; contact Support if payment is not made after 5 days
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Seller to manually transfer the domain
Email Seller for Details This domain didn't move automatically to the Buyer. Click the Email Seller link to send Seller a message Manually move domain to Buyer

7-Day Public Auction

Seller Status Status Description Next Step
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Wait for Buyer to pay; contact Support if payment is not made after 5 days
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Buyer to manually transfer the domain
Email Seller for Details Domain didn't move automatically to Buyer. Click the Email Seller link to send Seller a message Manually move domain to Buyer

More info

  • Buyer statuses

  • Bài này có hữu ích không?
    Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
    Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
    Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.