Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Send email using System.Net.Mail

To send mail using System.Net.Mail, you need to configure your SMTP service in your application's web.config file using these values for mailSettings:

<system.net>
  <mailSettings>
    <smtp from="your email address">
      <network host="relay-hosting.secureserver.net" port="25" />
    </smtp>
  </mailSettings>
</system.net>

The network rule's value will be used when you instantiate an SmtpClient in your code.

C# code example

You can then use code similar to this to send email from your application:

MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("your email address");

message.To.Add(new MailAddress("your recipient"));

message.Subject = "your subject";
message.Body = "content of your email";

SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Send(message);

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.