Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sending Faxes Using Fax Thru Email

You can use Fax Thru Email to send faxes to U.S. and Canadian fax numbers.

Sending Faxes Using Your Web Browser

You can send faxes directly through Fax Thru Email's Web interface.

To Send a Fax Using Your Web Browser

 1. Log in to your Fax Thru Email account at www.faxthruemail.com/login.jsp.
 2. Click Send Fax.
 3. In the Enter the recipient's fax number field, enter the recipient's fax number, including area code. Do not include a 1, 9, or any other special numbers that you might dial using your fax machine or telephone.
 4. In the Select cover sheet section, specify if you want to include a cover sheet. You can upload your own cover sheet or have Fax Thru Email create one for you. For more information about adding a cover sheet, see Adding Cover Sheets to Faxes.
 5. In the Add Files to Fax section, do one of the following:
  • To upload a file from your computer, click Browse, and then select and open the file.
  • To upload a file from your Online Storage, click Add File from Online Storage, select the files, and then click Include Files.
 6. To upload another file, add a field for the file by clicking Add Another File, and then repeat the previous step.
 7. Click OK to send the fax.

Sending Faxes through Your Email Client

You can send a Fax Thru Email message to any fax number using your email account. It doesn't matter what email program you use, as long as the email address for the account matches the email address you listed when you set up your Fax Thru Email account. The "From" email address in your email client must be the same as the email address in your Fax Thru Email account.

To Send a Fax with an Email Client

 1. Log on to your email client using the account you use with Fax Thru Email.
 2. Compose a new email message.
 3. In the To field, type faxout@faxthruemail.com.
 4. In the Subject field, enter the recipient's fax number (for example: 480-123-4567).
 5. Optional: If you enabled the Security Code feature for your Fax Thru Email account, in the Subject field, after the recipient's fax number, enter a space, and then your security code.
 6. Add the documents you want to send in the fax as a file attachment to the email message. Do not enter any information in the body of the email message. Fax Thru Email removes all information in the body of your email message.
 7. Send the email message.

  Note: The "From" email address must match the "Account Email Address." Fax Thru Email checks that these two addresses match when validating the outgoing fax. Also, if you enabled the Security Code feature, the system checks to ensure the security code you entered in the subject line of the email message is accurate and valid.

Sending Faxes from Mobile Devices

You can send faxes from your mobile device by logging in to the email account you use with Fax Thru Email on your mobile device. The "From" email address in your mobile mail must be the same as the email address in your Fax Thru Email account.

To Send a Fax from Your Mobile Device

 1. From your mobile device, log in to the email account that you use with Fax Thru Email.
 2. Compose a new email message.
 3. In the To field, type faxout@faxthruemail.com.
 4. In the Subject field, enter the recipient's fax number (for example: 480-123-4567).
 5. Optional: If your Fax Thru Email account requires a security code, in the Subject field, after the recipient's fax number, enter a space, and then enter your security code.
 6. Add the documents you want to send in the fax as a file attachment to the email message. Do not enter any information in the body of the email message. Fax Thru Email removes all information in the body of your email message.
 7. Click Send.

  Note: The "From" email address must match the "Account Email Address." Fax Thru Email checks that these two addresses match when validating the outgoing fax. Also, if you enabled the Security Code feature, the system checks to ensure the security code you entered in the subject line of the email message is accurate and valid.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.