Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up a custom 404 page

404 pages display when someone tries to access a page on your website that doesn't exist.

Our hosting accounts allow you to use your home page as your 404 page, or you can create a custom one.

Note: Server-side scripts, such as ASP.NET and PHP, might not work on custom 404 pages because of how Web server software (i.e. IIS and Apache) handles them.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Settings section of the Hosting Control Panel, click the 404 Error Options icon.
  5. To edit the 404 error page preference for your hosting account, select one of the error-page options.

    Note: To use a customized 404 error page, you must first upload a custom page to your hosting account, and then enter the URL to your custom page.

  6. Click Continue.
  7. Review and verify your 404 error page preferences. If everything looks OK, click Submit.

Note: Links in the 404 page must be absolute, e.g. http://www.yoursite.com/page.html or else they will break when clicked from the 404 page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.