Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up automatic publishing for domains hosted elsewhere

If your domain name is hosted by another company, you can still use Search Engine Visibility's automatic publishing feature, though there are a few requirements:

  • Your domain name must be registered with GoDaddy
  • You must use GoDaddy's nameservers
Warning: Your website might experience a brief amount of downtime when completing these steps.

Depending on how you've set up your domain name, some of these steps might already be completed for you.

Find your IP address

You'll need to contact your website's hosting company to find your website's IP address. You should get a value from them that looks like 192.168.24.48.

Set your nameservers

Your domain name needs to point to GoDaddy's nameservers to use Search Engine Visibility automatic publishing. For those instructions, see Set nameservers for domains hosted & registered with GoDaddy.

Note: If you set up Search Engine Visibility before changing your domain's nameservers to GoDaddy's, contact customer support.

Point your domain to your website

To connect your domain name to your website, you'll need to point your A record to the IP address from your hosting company.

  1. Access the DNS manager.
  2. In the A (Host) section, locate the record with the Host value @.
  3. In the Actions column of that row, click Edit Record.
  4. In the Points to field, enter the IP address from your hosting company.
  5. Click Finish.
  6. Click Save Changes.

Set up Search Engine Visibility

Now you're ready to set up your Search Engine Visibility account and use automatic publishing.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.