Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up featured products

Add featured products so customers can quickly see your top products. These can be your best-sellers, or items/services that you want to draw attention to. You'll need to be on the Online Store plan to do this.

Note: You have to add products to your store first before setting up featured products.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Products tab, then click Featured.
 3. If this is your first time in Featured Products click Got It.
 4. Note: If you have already added Featured Products to your site, you will be sent directly to the Featured tab.

  Click Add featured products.
 5. Scroll through your list of products, and select the ones you want to feature. These will be automatically updated to the edit version of your site.
  Scroll through products.
 6. Note: You can add up to 12 featured products to your home page.

 7. You can rearrange your featured products by clicking and dragging them into the order you want. This will change their organization on the home page of your site.
  Click and drag to rearrange products.
 8. You can view your featured products on your site by clicking View Store in the top right corner.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.