Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up HIPAA compliant email

HIPAA requires health care providers to ensure that their business associates will safeguard electronic Protected Health Information (ePHI). HIPAA compliant email accounts are one part of the HIPAA compliance process.

To use HIPAA compliant email, you must have at least one Business Premium or Premium Security Microsoft 365 account.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Add-Ons in the upper-left corner.
  3. Next to HIPAA compliant email, select Get started.
  4. Select the check box next to I agree to the Microsoft 365 HIPAA Business Associate Agreement.
  5. Enter your contact details. These are required by Microsoft so they can contact all customers in the very unlikely event of a data breach.
  6. Select Accept & send.

Now that you've signed the Business Associate Agreement (BAA), the email accounts you create are automatically HIPAA-compliant. Remember, HIPAA compliant email is one part of your business being HIPAA compliant.

Related step

  • If you see a phone number instead of a Get started button, please call (480) 463-8843 to find out how to enable HIPAA compliant email

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.