Setting a reserve price for domain Auctions

You can purchase the option to set a reserve price, or the lowest price you'll accept for a domain name, for your listings on GoDaddy Auctions®. Setting a reserve price lets you set a lower minimum price to encourage potential buyers to place initial bids, but it ensures the domain only sells if the reserve price is met.

You can only set a reserve price for domain names listed for public auction. For more information about your options for listing domain names, see Understanding GoDaddy Auctions Listing Options.

You cannot set or increase a reserve price after the auction starts. However, you can lower a reserve price. For more information, see Changing My Reserve Price.

  1. Log in to your GoDaddy Auctions account.
  2. From the top menu, select List a Domain. The List a Domain page displays.
  3. Note: If you have not added at least one payment type in your GoDaddy Auctions account, an Account Not Found message displays. Click OK to go to the My Settings page. See Editing Your Go Daddy Auctions Account Settings for instructions on adding a payment type. When finished, click List a Domain to return to the List Your Domain page.

  4. In the Domain name and Confirm domain name fields, enter the domain name you want to list.
  5. From Listing Type, select 7-Day Public Auction.
  6. Check the box Add Reserve price for $4.99, and then complete the fields as specified.
  7. Click Continue.
  8. In the Enter Reserve Price field, enter your reserve price.
  9. Read and accept the Terms of Service.
  10. Click Checkout, and then proceed through the checkout.

For more information about domain name auctions, see Listing domains on GoDaddy Auctions from the Domain Manager.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.