Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting Default Nameservers for Your Reseller Customers

During a domain name purchase or transfer, your Reseller storefront customers must select the nameservers their domain names will point to. In your Reseller Control Center, you can set the default hosting and parked nameservers for your customers. You can also provide your own custom nameservers.

Note: If you use your own nameservers to host or park your customers' domain names, you are responsible for any zone file modifications.

To Set Default Nameservers for Your Reseller Customers

 1. Log in to the Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab.
 3. Click Settings, and then go to the Nameservers tab.
 4. In the Nameservers section, select the default setting for your storefront:
  • Hosting nameserver — Select this option if you want to put your customers' domain names on hosting nameservers by default. (This option is best for customers hosting their domain names with you.)
  • Parked nameserver pages — Select this option if you want to put your customers' domain names on parked nameservers by default. (This option is best for customers who aren't hosting their domain names immediately.)
 5. For Hosting Nameservers, select one of the following options:
  • I want to use the default hosting nameservers — Select this option if you want to use our hosting nameservers for your customers' domain names.
  • I want to use my own hosting nameservers — Select this option if you want to use your own custom nameservers for your customers' domain names. Then, enter two or three nameservers in the following format: ns1.coolexample.com. Click Add Nameserver to add additional fields.

   Note: You cannot select this option if your storefront offers our hosting products or top-level domain names (TLDs) that don't support custom nameservers. For information about updating your offerings, see Updating Products and Services for Your Reseller Storefront and Updating Domain Name Offerings for Your Reseller Storefront.

 6. For Parked Nameservers section, select one of the following options:
  • I want to use the default parked nameservers — Select this option if you want to use our parked pages for your customers' domain names that aren't hosted.
  • I want to use my own parked nameservers — Select this option if you want to use your own custom parked pages. Then, enter two to 12 nameservers in the following format: ns1.coolexample.com. Click Add Nameserver to add additional fields.

   Note: You cannot select this option if your storefront offers our hosting products or TLDs that don't support custom nameservers. For information about updating your offerings, see Updating Products and Services for Your Reseller Storefront and Updating Domain Name Offerings for Your Reseller Storefront.

 7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.