Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Setting up Payee Tax Information in CashParking

To receive revenue from your CashParking® domains, you must set up at least one payee account to associate with your CashParking account. Your payee account includes all necessary tax information for your generated revenue. For more information about creating payee accounts, see Adding Payee Accounts for U.S. Citizens or Legal Residents or Adding Payee Accounts for Non-U.S. Citizens and Non-Legal Residents.

The exact procedure for setting up your payee account depends on your current residency and tax status. U.S. citizens or permanent resident can submit tax information using our online form. Foreign payees cannot submit tax information online.

You can set up tax information for individuals, sole proprietors, partnerships, corporations, and other (entities).

To Set Up Tax Information for Individuals

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Settings menu, click Payee Settings.
 5. Click the Add payee hyperlink.
 6. In the Tax Information section, click Set Up.
  Name
  Enter your first name, middle initial, and last name.
  Social Security Number
  Enter your Social Security Number.
  Address 1, 2
  Enter your residential address.
  City, ZIP Code, State, Country
  Specify your city of residence, ZIP Code, state, and country.
  Exempt from 1099 reporting
  If you're exempt from 1099 reporting, select an option that reflects your exempt status. For more information, refer to the Tax Information section at the bottom of the form.
 7. Click OK.
 8. Click Submit.

To Set Up Tax Information for a Sole Proprietor

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Settings menu, click Payee Settings.
 5. Click the Add payee hyperlink.
 6. In the Tax Information section, click Set Up.
 7. From the Select tax status list, select Sole Proprietor.
 8. Complete the following:
  Business owner
  Enter the business owner's first name, middle initial, and last name.
  Social Security Number or Employer ID Number
  Enter the Social Security Number or Employer ID Number associated with the business.
  Address 1, 2
  Enter the business address.
  City, ZIP Code, State, Country
  Specify the city, ZIP Code, state, and country code where the business is located.
  Exempt from 1099 reporting
  If the business is exempt from 1099 reporting, select an option that reflects the exempt status. For more information, refer to the Tax Information section at the bottom of the form.
 9. Click OK.
 10. Click Submit.

To Set Up Tax Information for a Partnership

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Settings menu, click Payee Settings.
 5. Click the Add payee hyperlink.
 6. In the Tax Information section, click Set Up.
 7. From the Select tax status list, select Partnership.
 8. Complete the following:
  Partnership name
  Enter the name of the partnership.
  Employer ID Number
  Enter the Employer ID Number associated with the partnership.
  Address 1, 2
  Enter the address or the partnership.
  City, ZIP Code, State, Country
  Specify the city, ZIP Code, state, and country code where the partnership is located.
  Exempt from 1099 reporting
  If the partnership is exempt from 1099 reporting, select an option that reflects the exempt status. For more information, refer to the Tax Information section at the bottom of the form.
 9. Click OK.
 10. Click Submit.

To Set Up Tax Information for a Corporation

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Settings menu, click Payee Settings.
 5. Click the Add payee hyperlink.
 6. In the Tax Information section, click Set Up.
 7. From the Select tax status list, select Corporation.
 8. Complete the following:
  Corporation/Entity legal name
  Enter the legal name of the corporation or entity.
  Employer ID Number
  Enter the Employer ID Number associated with the corporation or entity.
  Address 1, 2
  Enter the address of the corporation or entity.
  City, ZIP Code, State, Country
  Specify the city, ZIP Code, state, and country code where the corporation or entity is located.
  Exempt from 1099 reporting
  If the corporation or entity is exempt from 1099 reporting, select an option that reflects the exempt status. For more information, refer to the Tax Information section at the bottom of the form.
 9. Click OK.
 10. Click Submit.

To Set Up Tax Information for an Entity

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Settings menu, click Payee Settings.
 5. Click the Add payee hyperlink.
 6. In the Tax Information section, click Set Up.
 7. From the Select tax status list, select Other, and then specify the tax status.
 8. Complete the following:
  Entity name
  Enter the entity name.
  Employer ID Number
  Enter the Employer ID Number associated with the entity.
  Address 1, 2
  Enter the entity address.
  City, ZIP Code, State, Country
  Specify the city, ZIP Code, state, and country code where the entity is located.
  Exempt from 1099 reporting
  If the entity is exempt from 1099 reporting, select an option that reflects the exempt status. For more information, refer to the Tax Information section at the bottom of the form.
 9. Click OK.
 10. Click Submit.


Note: Consult with an attorney or tax professional to determine which method of reporting is appropriate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.