Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting Up Your Reseller's Free Search Engine Visibility Account

When you purchase a Reseller plan, you also receive a free Search Engine Visibility account. Search Engine Visibility helps you optimize your site for search engines. After you set up your account, you can begin using the resources to configure your site's keywords, submit your site to search engines, and increase your site's rankings and Web visibility.

If you want to use Search Engine Visibility with your Reseller storefront, you need to create a storefront using Website Builder or an HTML skin. For more information, see:

However, you can use your free Search Engine Visibility account for any website you control.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click My Products.
  3. Click Search Engine Visibility.
  4. Look for the product titled Free with Reseller Account, then click Set Up.
  5. Select your Reseller plan.
  6. Click Set Up.
  7. Refresh the page, then click Search Engine Visibility.
  8. You'll see an item titled New Account.
  9. Click Manage on the right to begin using the product.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.