Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Setup meta tags in WordPress

Although meta tags are no longer used for search engine ranking, they can still be useful to help control what information is displayed by a search engine when your site comes up in the results. Follow one of the sets of steps based on the plugin you decide to use.

Install the plugin - Yoast SEO

If you want to use the Yoast SEO plugin to manage your SEO settings, you can follow these installation steps.

 1. Install a plugin in WordPress.
 2. Activate a plugin in WordPress.
 3. Click on Pages or Posts depending which you need to edit.
 4. Click the edit under the page or post title.
 5. Scroll down to the Yoast SEO section.
 6. Click the Edit snippet button.
 7. Fill in your SEO title and Meta description fields with information about your page.
 8. Click Update towards the top of your edit screen to save your changes.
 9. You have now added meta tags to your page or post.

Install the plugin - All in One SEO Pack

If you want to use the All in One SEO Pack plugin to manage your SEO settings, you can follow these installation steps.

 1. Install a plugin in WordPress.
 2. Activate a plugin in WordPress.
 3. Click on Pages or Posts depending which you need to edit.
 4. Click the edit under the page or post title.
 5. Scroll down to the All in One SEO Pack section.
 6. Fill in your Title and Description fields with information about your page.
 7. Click Update towards the top of your edit screen to save your changes.
 8. You have now added meta tags to your page or post.

Note: These WordPress plugins are third party plugins, please review their developer's page for issues with their usage.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.