Setup WordPress redirects

If you have recently moved your WordPress site, need to force HTTPS, or for any other reason need to redirect one URL to another, you will need to setup a redirect.

WP Premium Support

If you're not sure how to set up a redirect, or do not wish to do it yourself, give us a call and one of our experts can do it for you for a fee.

  • Configure up to 5 redirects.

To Do It Yourself

If you would like to setup the redirect yourself, follow the instructions in one of the tables below.

To do it yourself, see Difficulty
Redirect URLs with Your Hosting Account Basic
Redirect HTTP to HTTPS automatically Medium
Usings 301 Page Redirects Medium

More info

More info about WPPS.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.