Trợ giúp

Đại lý API Trợ giúp

SOAP to REST API calls

The SOAP API for resellers is being retired in September 2018. Below is a list of API calls that you will need to update within your environment to ensure a seamless transition.

Method Description Domains API REST endpoint
Cancel Used for cancelling existing resources. DELETE /v1/domains/{domain}, DELETE /v1/domains/{domain}/privacy
CheckAvailability Checks the availability of domains, hosts and name servers. GET /v1/domains/available, POST /v1/domains/available
CreateNewShopper Used for creating a new reseller sub-account. POST /v1/shoppers/subaccount
GetLegalAgreementContent Used to get the legal agreement content that resellers need to display and get approval from their customers. GET /v1/domains/agreements
Info Gets information about items that have been previously ordered. GET /v1/domains/{domain}
ModifyDNS This method is used for modifying DNS settings for a given domain. PATCH/v1/domains/{domain}/records, PUT/v1/domains/{domain}/records, PUT /v1/domains/{domain}/records/{type}/{name}, PUT /v1/domains/{domain}/records/{type}
NameGen Used to get the list of alternative domain names based on a given name. GET /v1/domains/suggest
NameGenDB Used to get the list of alternative domain names based on a given name (Domains Bot Service). GET /v1/domains/suggest
NameGenDBWithTimeLimit Used to get the list of alternative domain names based on a given name (Domains Bot Service). GET /v1/domains/suggest
OrderDomainPrivacy Used for adding privacy to a domain registration. POST /v1/domains/{domain}/privacy/purchase
OrderDomainRenewals Used for renewing registration for existing public domain names. POST /v1/domains/{domain}/renew
OrderDomainTransfers Used for transfering ownership of a domain from one user to another. POST /v1/domains/{domain}/transfer
OrderDomains Used for registering new domain names. POST /v1/domains/purchase
OrderPrivateDomainRenewals Used for renewing registration for existing private domain names. POST /v1/domains/{domain}/renew
ResendContactValidation Used to resend RAA verification to the resellers customer or the domain registrant. POST /v1/domains/{domain}/verifyRegistrantEmail
SetDomainLocking This method is used for setting or clearing the lock on a list of domains. PATCH /v1/domains/{domain}
SetShopperInfo Used for allowing the reseller to modify the user information for either their top-level account or any of its sub-accounts. POST /v1/shoppers/{shopperId}
UpdateDomainContact This method is used for modifying associated contact information for the given domains. PATCH /v1/domains/{domain}/contacts
UpdateDomainOwnership Used for allowing the reseller to modify the user information for either their top-level account or any of its sub-accounts. PATCH /v1/domains/{domain}
UpdateNameServer This method is used for modifying associated name servers for the given domains. PATCH /v1/domains/{domain}
ValidateRegistration This method is used for validating a domain's period and contacts. POST /v1/domains/purchase/validate

More info

Changes to API Reseller accounts

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.