Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sort your emails by date

Do you need to find a particular email from someone? Or maybe you want to organize your email messages into other folders? You can sort your email so the most recent messages appear at the top (or bottom) of the list, making it easy for you to find what you're looking for.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. In the Date column, click the down arrow to sort email messages by the date.
    Sort email by date

    Email will initially appear with the most recently received (or sent) at the top. To view your older messages at the top of the list, click the (now turned) up arrow Click the up arrow.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.