Specifying a New Default Document Root on Your Hosting Account

Note: This procedure is available for Linux Deluxe or Premium Windows hosting accounts. To see if your account works, see What type of hosting account do I have?

We do not support the concept of explicitly changing the document root on your hosting account. However, there is a workaround you can employ to accomplish this. Follow the procedures in the following articles, keeping in mind that the domain name you choose in procedure one does not have to exist in your account but must be unique across our system. Also, the domain name you use in procedure two must be the original hosting account domain name, along with the folder you want to serve as your new document root.

  1. Change your hosting account's primary domain name (Web & Classic / cPanel / Plesk)
  2. Add your old primary domain name as a secondary domain name with a different root directory (Web & Classic / cPanel / Plesk).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.