Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Sử dụng cài đặt IMAP để thêm Professional Email của tôi cho một máy khách

Bạn có thể thêm Professional Email cho một máy khách bằng cách sử dụng các cài đặt IMAP dưới đây. Giao thức truy cập thư trên Internet (IMAP) cho phép bạn truy cập email được lưu trên máy chủ từ nhiều thiết bị.

Hãy nhập thông tin Máy chủ Đến dưới đây:

  • Tên người dùng: Địa chỉ email
  • Mật khẩu: Mật khẩu email
  • Máy chủ IMAP: imap.secureserver.net
  • Loại Bảo mật: SSL
  • Cổng: 993

Sau đó nhập vào thông tin Máy chủ Đi:

  • Máy chủ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Loại Bảo mật: SSL
  • Cổng: 465

Nếu các cài đặt này không hoạt động cho bạn, hãy xem bạn có tùy chọn yêu cầu đăng nhập và bật lên không.

Thông tin thêm

  • Còn đối với người dùng Workspace Email, vui lòng xem bài viết này.
  • Nếu bạn làm theo các bước và không thể nhận hay gửi email được, vui lòng liên hệ Nhân viên hỗ trợ GoDaddy của chúng tôi. Bạn có thể cần thực hiện một số thay đổi bổ sung, tùy theo nơi bạn sinh sống và bạn dùng ISP nào.