Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sử dụng đúng tổ chức phát hành SSL của bạn

Bạn có thể chọn GoDaddy hoặc Starfield Technologies làm tổ chức cấp chứng nhận khi mua chứng nhận SSL mới, gia hạn thủ công chứng nhận SSL hoặc khóa lại chứng nhận SSL.

Lưu ý: Dấu trang hiển thị bên dưới chỉ dành cho các chứng nhận mới. Các chứng nhận hiện có hiển thị các Dấu trang ban đầu của chúng.

Dấu trang GoDaddy


Dấu trang Starfield Technologies