WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sử dụng trình soạn thảo WordPress

Bạn có thể tạo các trang và bài đăng trong WordPress bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa khối mặc định, rất thân thiện với người dùng và cho phép bạn tạo các trang và bài đăng đa phương tiện. Để bắt đầu sử dụng trình chỉnh sửa khối, bạn có thể xem lại các bài viết sau:

  1. Mở trình soạn thảo WordPress
  2. Thêm khối trong WordPress
  3. Thêm khối hình ảnh vào bài đăng hoặc trang WordPress của tôi
  4. Thêm thư viện vào trang WordPress của tôi
  5. Thêm video vào bài đăng hoặc trang WordPress của tôi
  6. Thêm một khối HTML tùy chỉnh trong WordPress
  7. Thêm cột vào bài đăng hoặc trang WordPress của tôi

CoBlocks cụ thể

Xem thêm thông tin