Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sự khác biệt giữa cơ quan đăng ký, nhà đăng ký và người đăng ký là gì?

Có ba vai trò khác nhau liên quan đến quá trình đăng ký tên miền: Cơ quan đăng ký, nhà đăng ký và người đăng ký.

Cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký tên miền là một tổ chức quản lý các tên miền cấp cao nhất. Họ tạo phần mở rộng tên miền, thiết lập các quy tắc cho tên miền đó và làm việc với các nhà đăng ký để bán tên miền cho công chúng. Ví dụ, VeriSign quản lý việc đăng ký tên miền .com và hệ thống tên miền ( DNS ) của chúng.

Nhà đăng ký: Nhà đăng ký là một tổ chức được công nhận, như GoDaddy, bán tên miền cho công chúng. Một số có khả năng bán tên miền cấp cao nhất (TLD) như .com, .net và .org hoặc tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD) như .us, .ca và .eu.

Người đăng ký: Người đăng ký là người hoặc công ty đăng ký tên miền. Người đăng ký có thể quản lý cài đặt tên miền của họ thông qua nhà đăng ký của họ. Khi các thay đổi được thực hiện đối với tên miền, nhà đăng ký của họ sẽ thông báo những thay đổi đến cơ quan đăng ký để được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký. Khi bạn đăng ký một tên miền , bạn trở thành người đăng ký!

Giám sát toàn bộ hệ thống tên miền là Công ty Cổ phần Internet cho Tên và Số được chỉ định, hay ICANN . ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối tên miền, địa chỉ IP và DNS. Họ đảm bảo địa chỉ IP và miền là duy nhất để chúng tôi có thể tránh trùng lặp. Họ cũng công nhận các nhà đăng ký để họ có thể cung cấp miền để đăng ký.


Các bước liên quan

Xem thêm thông tin