WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sửa lỗi WordPress yêu cầu thông tin xác thực FTP

Nếu bạn được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập FTP khi cố gắng cài đặt hoặc cập nhật trình cắm hoặc chủ đề trong bảng điều khiển WordPress, đó là do một cài đặt cụ thể trong tập tin wp-config.php. Làm theo các bước bên dưới để ngăn WordPress hiển thị lời nhắc FTP này.

  1. Kết nối với tài khoản lưu trữ của bạn bằng FTP hoặc Trình quản lý tập tin .
  2. Tìm thư mục chứa các tập tin WordPress của bạn và mở tập tin wp-config.php.
  3. Ở cuối tập tin wp-config.php, phía trên dòng/* That's all, stop editing! Happy publishing. */ , thêm các dòng mã sau:
    define ('FS_METHOD', 'direct'); xác định ('FS_CHMOD_DIR', 0755); xác định ('FS_CHMOD_FILE', 0644);
  4. Lưu tập tin đã cập nhật.
  5. Trong trình duyệt, tải lại trang bảng điều khiển WordPress của bạn.

Giờ đây, bạn có thể cập nhật hoặc cài đặt các trình cắm và chủ đề mà không cần thông tin đăng nhập FTP.

Xem thêm thông tin