Submitting Your Sitemap to Multiple Search Engines

Your sitemap defines your website's structure and content, which is something search engines use to crawl and index your site so it can be properly ranked in search results.

Search Engine Visibility V1 lets you submit your sitemap to sites such as Google®, Bing®, and Yahoo!® with one click. Here's how:

To Submit Your Sitemap to Multiple Search Engines:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility V1.
  3. Click Launch next to the account you want to access.
  4. From the Dashboard tab, click Submit.
  5. On the Submit Your Sitemap page, click Submit To All or submit to individual search engines.

If Your Sitemap is Not Detected:

  1. If Search Engine Visibility V1 does not detect a sitemap, click Tells us where to look.
  2. The Find Sitemap window opens. Enter the sitemap location from your website.
  3. Click Validate. (It takes a few seconds to validate.)
  4. Click OK.
  5. On the Submit Your Sitemap page, click Submit To All or submit to individual search engines.

Note: If you are a Website Builder® or Quick Shopping Cart® customer, Search Engine Visibility V1 auto-detects your sitemap.

For more information, see Search Engine Visibility FAQ


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.