Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Subscribing to a Premium Application

Premium applications are available through GoDaddy Hosting Connection on a subscription basis.

To Subscribe to Premium Applications

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the GoDaddy Hosting Connection icon.
  5. In the category panels, click the appropriate value application.
  6. Select which level of subscription you want. Descriptions of the different levels can be seen by clicking on the links next to the selection buttons.
  7. Click Subscribe Now. This appears only when the selected premium quick-install application is compatible with one of more hosting plans in your account.
  8. Review the items in the shopping cart. Click Checkout Now.
  9. Continue through the checkout process. When you are finished, click Return to GoDaddy Hosting Connection.

You will receive an email confirmation when your premium quick-install application subscription is activated.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.