Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Switch between Classic View and Updated View

Classic View and Updated View don't include the same features, so switch between them to manage your Workspace Email.

  • To switch from Updated View to Classic View, select Classic View in the upper-right corner.
    Classic View
  • To switch from Classic View to Updated View, select Updated View in the upper-right corner.
    Updated View

More info