Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sync appointments with my personal calendar

La función te ayuda a ver todas tus citas —e incluso sincronizar tu calendario personal con las citas para evitar conflictos de programación.

Note: This feature is available only to GoCentral (U.S. only) customers with a Business Plus or eCommerce plan. If you haven't enabled Online Appointments, see Add Online Appointments section primero.

 1. Inicia sesión en tu cuenta de GoDaddy y abre tu producto. (¿Necesitas ayuda para abrir tu producto?)
 2. En la barra superior, haz clic en Configuración y elige Sincronizar calendario.
  haz clic en configuración, elige sincronizar calendario
 3. Haz clic en Conectar un calendario, selecciona tu servicio de calendario de la lista y elige una cuenta para ese servicio.
  haz clic en tu servicio de calendario
 4. Haz clic en Aceptar cuando se te pida otorgar el acceso de Cronofy a tu servicio de calendario.
 5. Si tienes varios calendarios para el o los servicio(s) elegido(s), elige uno del menú y luego haz clic en Guardar.
  haz clic en configuración, elige sincronizar calendario

  Nota: Como lo muestra la imagen, tienes la opción de usar calendarios de varios servicios.

 6. Cuando aparezca la confirmación de Éxito, has terminado. Las citas del cliente ahora aparecerán en tu(s) calendario(s) personal(es) seleccionado(s) —además, las citas del cliente no pueden realizarse en bloques de horario cuando estás ocupado.
  Cuando las Citas en línea se sincronizan con el calendario personal
  el calendario personal muestra las citas citas no disponibles
  El calendario personal muestra tus otras actividades junto con las citas del cliente Citas en línea no disponibles durante tus otras actividades

Más información


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.