Đặt lại mật khẩu email

Nếu bạn là một quản trị viên tài khoản CÔNG TY_TÊN, bạn có thể đặt lại mật khẩu Email Office 365 của bạn hoặc tạo một mật khẩu tạm thời cho một người dùng khác.

Nếu bạn không phải là một quản trị viên tài khoản, bạn có thể tự gửi cho mình một email đặt lại mật khẩu.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Email Office 365 và Năng suất.
  3. Bên cạnh tài khoản email mà bạn vừa đặt, nhấp vào Quản lý.
  4. Trong phần Quản lý, nhấp vào một trong những mục sau, tùy thuộc vào đây là tài khoản email của ai:
    • Của bạn — Nhấp Đổi mật khẩu. Nhập và xác nhận mật khẩu email mới của bạn
    • Của người khác — Nhấp vào Tạo mật khẩu tạm thời. Nhập một địa chỉ email cho người dùng.
  5. Nhấp Lưu.

Có thể mất tối đa 30 phút để đặt lại mật khẩu có hiệu lực. Người dùng nhận được mật khẩu tạm thời phải đăng nhập vào tài khoản Office 365 của họ và tạo một mật khẩu mới.

Những bước kế tiếp


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?