Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu FTP

If you forgot your FTP/cPanel password, you can reset it. This password lets you upload files to your hosting account through an FTP client as well as directly log in to cPanel.

  1. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng đăng nhập CÔNG TY_TÊN.
  2. Under the cPanel hosting account you want to change, click Settings.
  3. Nhấp vào thẻ Mật khẩu.
  4. Nhập Mật khẩu cPanel mới, và sau đó nhấp vào Thay đổi mật khẩu.

If you want to change the password for your non-primary FTP users, see

.

Bước kế tiếp

  • You can now log in to cPanel by navigating to http://coolexample.com/cpanel - where coolexample.com is your primary domain.
  • You can use an FTP client - such as FileZilla - to connect to your hosting account with this username and password.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.