WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải lên các tập tin trang của bạn


Bắt buộc:Bạn sẽ cần thực hiện theo để hoàn tất các bước sau:
  • Một ứng dụng giao thức truyền tập tin (FTP) để di chuyển tập tin của trang. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.
  • Nếu trang WordPress của bạn được lưu trữ trong gói Managed WooCommerce Stores, bạn sẽ cần thiết lập quyền truy cập SFTP trước khi có thể kết nối với ứng dụng FTP.

Bước 3 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Đã đến lúc tải lên các tập tin trang mà bạn đã tải xuống ở bước trước đó — Tải xuống tập tin trang của bạn. Một trang lớn có nhiều có hình ảnh hoặc các tập tin phương tiện khác sẽ làm tăng lượng thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình tải lên. Các bước này giả định rằng bạn đang sử dụng FileZilla làm ứng dụng FTP.

  1. Kết nối với trang WordPress mới bằng ứng dụng FTP. (Bạn cần trợ giúp kết nối với FTP?)
  2. Trong FileZilla, ở phần Trang cục bộ, vui lòng tìm thư mục wp-content bạn đã tải xuống trước đó. Chọn thư mục, sau đó nhấp chuột phải (Windows) hoặc control + nút chuột (macOS) rồi chọn Tải lên.
    chọn thư mục để tải lên
  3. Bạn sẽ thấy cảnh báo rằng Tập tin đích đã tồn tại. Vui lòng chọn Ghi đè, Luôn dùng thao tác nàyChỉ áp dụng cho hàng đợi hiện tại.
    chọn các tùy chọn ghi đè
  4. Chọn OK .

Không tiếp tục bước tiếp theo cho đến khi ứng dụng FTP hoàn tất tải lên các tập tin của bạn. Các trang lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tải lên.


Xem thêm thông tin