Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải lên các tập tin trang của bạn


Bước 3 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Bắt buộc: Tài khoản lưu trữ mới của bạn phải được cài đặt và WordPress phải được cài đặt và đang hoạt động để hoàn thành phần còn lại của các bước trong chuỗi này.

Để tải lên nội dung trang WordPress của bạn, hãy truy cập máy chủ lưu trữ mới của bạn để tải lên các tập tin trang.

  1. Kết nối với tài khoản lưu trữ mới của bạn bằng trình quản lý tập tin hoặc ứng dụng khách FTP như Filezilla. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có một cách ưu tiên để thực hiện thao tác này. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới của bạn để được hướng dẫn.
  2. Thay thế thư mục wp-content trong tài khoản dịch vụ lưu trữ mới bằng cách tải lên thư mục bạn đã tải về trước đó trong phần Tải về các tập tin của trang.


Xem thêm thông tin