Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải tập tin lên tài khoản Lưu trữ Windows của tôi bằng Trình quản lý tập tin Plesk

Làm theo các bước sau để tải tập tin lên tài khoản Lưu trữ Windows của bạn bằng Trình quản lý tập tin Plesk.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Trong trang chủ Plesk, trong điều hướng bên trái, chọn Tập tin . Trang Trình quản lý tập tin sẽ xuất hiện.
  5. Duyệt đến hoặc chọn thư mục mà bạn muốn tải lên tập tin. Ví dụ: nếu bạn cần tải tập tin lên thư mục gốc cho website của miền chính, hãy chọn httpdocs .
  6. Chọn Tải lên.
  7. Duyệt đến tập tin trên máy tính của bạn, chọn tập tin và chọn Mở . Tập tin được sao chép vào vị trí bạn đã chọn.

Xem thêm thông tin