Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải về dữ liệu của tôi

Bạn có thể tải về bản sao mọi dữ liệu tài khoản của bạn.

  1. Tới trang GoDaddy Liên Preferences của bạn. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Bảo mật , chọn Dữ liệu trên tập tin .
  3. Chọn Tải xuống thông tin của bạn . Chúng tôi sẽ tạo một tập tin CSV bao gồm tất cả dữ liệu của bạn, sau đó gửi nó đến vị trí tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.

Xem thêm thông tin