Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải xuống đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

Tải xuống lịch sử đơn hàng của bạn để sử dụng cho riêng bạn. Đơn hàng tải xuống dưới dạng tập tin .csv (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy), hiển thị với hầu hết các chương trình bảng tính như Excel.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Đơn hàng .
  4. Chọn Tải xuống .
  5. Chọn phạm vi ngày và lượng chi tiết cần đưa vào, rồi chọn Tải xuống . Tập tin .csv sẽ được gửi đến email của bạn.
  6. Lưu ý: Bạn không thể chọn đơn hàng cụ thể để tải xuống. Để chọn đơn hàng bạn muốn, hãy lọc chúng và sau đó tải xuống tập tin.

Xem thêm thông tin