Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo bí danh email

Lưu ý: Chúng tôi đang cố giải quyết sự cố xảy ra với bí danh. Nếu bạn phát hiện thấy có lỗi, vui lòng đợi một giờ và thử lại. Ngoài ra, quản trị viên có thể tạo bí danh trong Trung tâm quản trị Exchange (EAC). Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Tìm hiểu cách thêm địa chỉ email (dưới dạng bí danh) từ Microsoft.

Bí danh email là địa chỉ phụ trợ, giúp chuyển hướng email đến một hộp thư đến duy nhất. Bạn có thể tạo tới 400 bí danh.

Video này nằm trong tuyển tập Hướng dẫn về cách thiết lập email.

Yêu cầu: Người dùng có thể xem các bí danh hiện có. Tuy nhiên, bạn cần quyền quản trị để thêm bí danh. Để biết thêm thông tin, hãy xem các vai trò quản trị của Microsoft.
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Chọn Quản trị viên, rồi đến Bí danh email.
    Thẻ Quản trị viên Microsoft 365 đã mở để hiển thị Bí danh email
  3. Vui lòng chọn Thêm Bí danh.
  4. Vui lòng chọn người dùng trong danh sách thả xuống (nếu bạn có một địa chỉ email thì địa chỉ đó sẽ được chọn theo mặc định).
  5. Vui lòng thêm bí danh mới vào hộp Nhập bí danh và chọn Lưu.

Bạn sẽ thấy bí danh email mới được liệt kê trên trang Bí danh email. Bạn có thể truy cập vào đây bất kỳ lúc nào để thêm bí danh, hay để Nút hình bút chìchỉnh sửa hoặc Nút hình thùng rác xóa chúng.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin