Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL / MS-SQL trong Dịch vụ lưu trữ Windows

Bạn có thể tạo các cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL trên tài khoản lưu trữ cho website của bạn sử dụng.

Trong Bảng điều khiển Parallels Plesk, bạn tạo cơ sở dữ liệu, rồi tạo người dùng mới cho cơ sở đó hoặc cấp quyền truy cập cho người dùng hiện có.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Đi đến tab Website & miền.
  6. Bấm vào Cơ sở dữ liệu.
  7. Bấm vào Thêm cơ sở dữ liệu mới.
  8. Hoàn thành các trường Tên cơ sở dữ liệuLoại rồi bấm vào OK.
  9. Chọn Tạo người dùng cơ sở dữ liệu mới nếu bạn muốn tạo người dùng mới cho cơ sở dữ liệu này, rồi nhập tên người dùng và mật khẩu. Nếu không, hãy bỏ chọn tùy chọn đó.
  10. Nhấp OK.

Nếu bạn cần tạo thêm người dùng, đi đến thẻ Người dùng và nhấp Tạo Người dùng cơ sở dữ liệu mới.

Lưu ý: Mỗi người dùng cơ sở dữ liệu chỉ có thể truy cập một loại cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bạn có thể tạo người dùng có tên giống nhau cho mỗi loại cơ sở dữ liệu.