Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tạo khóa mới cho chứng nhận

Lưu ý: Gói Managed WordPress đi kèm với chứng nhận SSL tích hợp.

Bạn nên thay khóa cho chứng nhận SSL của mình khi:

Yêu cầu:
  • Trước khi có thể thay khóa cho chứng nhận SSL của mình, bạn phải tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) mới từ máy chủ Web của bạn. Để được hướng dẫn, xem Tạo CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận).
  • Không thu hồi trừ khi bạn chắc chắn muốn hủy chứng nhận hiện có. Khi bạn thu hồi, điểm tín dụng SSL sẽ bị hủy và bạn không thể tạo khóa mới cho chứng nhận.
  • Bạn cần phải tải về và cài đặt chứng nhận mới trong vòng 72 giờ sau khi tạo khóa mới để đảm bảo bảo mật cho máy chủ của bạn khi chứng nhận cũ bị chấm dứt.
  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Quản lý cho chứng nhận bạn muốn tạo khóa mới.
  3. Chọn Tạo khóa mới cho chứng nhận của bạn.
  4. Trong trường Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR), dán CSR mới bao gồm cả ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- và ----END CERTIFICATE REQUEST----, rồi chọn Thêm thay đổi.
  5. Chọn Gửi tất cả thay đổi.

Chứng nhận vừa tạo khóa mới sẽ khả dụng ngay sau khi bạn gửi CSR mới và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi chứng nhận sử dụng được.

Các bước tiếp theo

  • Sau khi nhận được email cấp chứng nhận, bạn cần phải tải về chứng nhận vừa được cấp khóa mới.
  • Bạn phải cài đặt chứng nhận SSL trong vòng 72 giờ kể từ khi cấp để đảm bảo bảo mật cho máy chủ của mình.

Thông tin thêm